ul.Lechicka 14, 02-156

600 700 402
22 646 56 56

ul. Patriotów 162, 04-839

505 503 803

Gru 01,2022
Masz więcej niż 24 tzw. punkty karne i… To od kiedy nowe kursy reedukacyjne?

8 marca br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego – rozwiązania dotyczące posiadaczy tzw. punktów karnych. 28 listopada opublikowana została kolejna jego wersja [kliknij]. Dodajmy – ten akt wykonawczy powinien zostać opublikowany do 6 grudnia. Po zmianach ma to być 21. godzin (godzina zajęć równa 45 minutom) kursu realizowanego w trakcie trzech dni i koszt – 500 pln. A problemem braku funkcjonalności CEPiK.

Kierowca z limitem 24 (młody kierowca – 20) tzw. punktów karnych. Do 17 września br. kierowca, który jeszcze nie zgromadził limitu tzw. punktów karnych mógł zgłosić się na szkolenie, po odbyciu którego ujmowane było mu ich 6. W takim kursie mógł uczestniczyć dwa razy w roku. Sytuacja diametralnie zmieniła się wraz z wejściem w życie ustawy likwidującej możliwość redukcji i przedłużającej okres kasowania punktów z roku na dwa (liczone od dnia zapłaty mandatu). – Rozwiązanie, polegające na kierowaniu na obowiązkowe kursy reedukacyjne kierujących pojazdami, którzy otrzymali więcej niż 24 punkty karne za przekroczenie przepisów ruchu drogowego, przewidziano w ustawie o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 r. Przepisy te przewidują, że kierowca, który po odbyciu kursu reedukacyjnego w ciągu 5 lat ponownie przekroczy limit 24 punktów karnych, utraci uprawnienia do kierowania pojazdami i będzie traktowany jak osoba, która nigdy ich nie posiadała. Będzie się to wiązało z koniecznością odbycia kursu w szkole nauki jazdy, zdaniem egzaminu na prawo jazdy, a taki kierowca będzie dodatkowo objęty dwuletnim okresem próbnym – przypominał 26 września br. rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. Szymon Huptyś kontynuował: – Z uwagi na to, że dotychczas nie zostały wprowadzone rozwiązania techniczne w Centralnej Ewidencji Kierowców, pozwalające na obsługę procesu kierowania naruszających przepisy na takie szkolenie, rozwiązanie to zostało zawieszone. O wejściu w życie obowiązku uczestniczenia w kursie reedukacyjnym poinformuje minister właściwy do spraw informatyzacji w stosownym komunikacie, wydanym na co najmniej 3 miesiące przed wdrożeniem koniecznych zmian.

Krótka historia projektu. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowi realizację upoważnienia ministra właściwego do spraw transportu, określonego w art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (2021.1997), dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 105 ust 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, tj. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (2013.894), zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 105 ust 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W związku z wejściem w życie, z dniem 5 grudnia 2021 r., wskazanej wyżej ustawy dotychczasowe rozporządzenie utraci moc obowiązującą z dniem 6 grudnia 2022 r. a co za tym idzie konieczne jest wydanie w tym terminie nowego rozporządzenia. Czyli zmieniona została delegacja ustawowa co oznaczało konieczność wydania nowego rozporządzenia regulującego zasady prowadzenia kursów reedukacyjnych. Resort infrastruktury przystąpił do pac i 8 marca 2022 opublikowano projekt, z datą listopadowa kolejne.

Projekt rozporządzenia był poprzedzony rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (2013.894).

Zasady kursu reedukacyjnego. Autorzy zmienionego projektu – sygnowanego datą 8 listopada – zaproponowali: 21 godzin zajęć realizowane w trakcie trzech dni (maksymalnie 7 godzin po 45 minut) dziennie, kursy będą prowadzone w dni niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy, całość ma kosztować „pirata drogowego” – 500 pln.

Zakres tematyczny kursu. Celem kursu jest ukształtowanie u kierujących bezpiecznych zachowań i postaw na drodze poprzez uświadomienie przyczyn i motywów podejmowania działań naruszających zasady i przepisy ruchu drogowego oraz generujących podwyższony poziom ryzyka. Obowiązkowe do realizacji zagadnienia: przyczyny naruszania zasad i przepisów ruchu drogowego; zasady i przepisy ruchu drogowego oraz podstawowe zasady techniki kierowania pojazdami; wypadki drogowe – przyczyny skutki, zapobieganie; symulacje sytuacji drogowych; czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego; psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

Obowiązywanie. Jak poinformował RCL Komisja Prawnicza zakończyła prace, czyli teraz przed nami podpis ministra i publikacja w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem określonym w komunikacie ministra cyfryzacji. Dodajmy – rozporządzenie musi być opublikowane do 5 grudnia, zacznie obowiązywać zgodnie z zapisem, pozostają ważne pytania: Od kiedy zaczną obowiązywać nowe kursy reedukacyjne? Czy CEPiK gotowy? Może to oznaczać, iż mimo obowiązywania nowego rozporządzenia, do czasu do czasu uruchomienia stosownej funkcjonalności CEPiK-u, kierowcy, którzy przekroczą maksymalny limit punktów karnych, w dalszym ciągu kierowani będą na powtórny egzamin na prawo jazdy – jak to dzieje się aktualnie. (jm)

Źródło: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/kronika-legislacyjna/masz-wiecej-niz-24-tzw-punkty-karne-i-to-od-kiedy-nowe-kursy-ree